ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, indien Ariane Verrijken. (verder te noemen AV), diensten verleent aan afnemer inzake opleidingen, cursussen of trainingen, zowel met open inschrijving als “in company”.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het elektronisch inschrijvingsformulier op de website of per mail al jouw gegevens verzenden of telefonisch je naam en gegevens opgeven. De diensten worden geleverd zoals omschreven op de site rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de dienst.


Ariane Verrijken

Moretuslei 10

2930 Brasschaat


tel.: 00-32-475-78-08-42

e-mail: info@arianeverrijken.be - www.arianeverrijken.be

BTW BE 0840 337 427

Inschrijving

Zodra je inschrijvingsformulier is toegekomen, is je plaats gereserveerd en krijg je een schriftelijke bevestiging van AV. Wie zich inschrijft, verbindt zich tot deelname aan het totale trainingspakket waarvoor werd ingeschreven. Er wordt geen aanpassing van het cursusbedrag toegestaan voor niet deelgenomen trainingsdagen of bij het voortijdig beëindigen van de training door de deelnemer. In geval van heerkracht of indien het aantal inschrijvingen voor een activiteit minder dan 10 personen bedraagt, behoudt AV het recht een training of activiteit te annuleren. U wordt hiervan schriftelijk en zo nodig telefonisch verwittigd. Het cursusbedrag wordt dan volledig teruggestort. Indien – wegens heerkracht – de deelnemer de training waarvoor hij heeft ingeschreven niet kan vervolmaken, bieden wij 2 mogelijkheden aan:

1. de cursus kan op een later tijdstip gevolgd worden

2. het respectievelijke cursusbedrag kan gebruikt worden in ruil voor een andere cursus of workshop gegeven bij Ariane Verrijken.

Betaling

Voor betalingen in België:

Stort het volledige cursusbedrag (tenzij anders overeengekomen via een betalingsovereenkomst) ten laatste 8 dagen na factuurdatum en volledig voor aanvang van de cursus op rekeningnummer van Ariane Verrijken:

BNP Paribas Bank IBAN BE86 001 6541460 50

Voor betalingen vanuit het buitenland gebruik je volgende codes:

IBAN: BE86 001 6541460 50

BIC of swiftcode: GEBABEBB


Bij niet tijdig betaling van de factuur (zonder betalingsovereenkomst) op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest gevorderd van 12% per jaar. Bovendien wordt, zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met een minimum van 40€. Voorts komen alle voor incasso te maken kosten voor rekening van de afnemer.

De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. AV kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

Kortingen

- Zie respectievelijke inschrijfformulieren.

- U kan genieten van de korting bij volledige betaling van het cursusbedrag twee maanden voor aanvang van de opleiding

- -10 % op het nettobedrag voor tweede inschrijving uit eenzelfde gezin in één cursus.

Alle prijzen, vermeld in de brochure zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Annuleringsregeling

Annulering door de afnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 1 maand voor aanvang: 10 % annuleringskosten op het netto bedrag. Annulering binnen de maand voor aanvang van de cursus: volledige bedrag verschuldigd. Op vertoon van een doktersattest kan de cursus geannuleerd worden. 10 % annuleringskosten op het nettobedrag worden in rekening gebracht.

Verantwoordelijkheid

Wie een opleiding, training of workshop volgt, doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Bij personen in psychiatrische behandeling, ernstig zieken vragen we eerst contact te nemen met het secretariaat of de cursusgever om eventuele praktische problemen op te lossen en te overleggen of de cursus geschikt is.

Aansprakelijkheid

AV spant zich in om alle activiteiten, zowel inhoudelijk als organisatorisch en verband houdend met de cursus, optimaal uit te voeren. AV is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de deelname aan de cursus of veroorzaakt is door annulering door AV, door haar werknemers of door andere personen die door of vanwege AV te werk zijn gesteld of van wier diensten door AV gebruik is gemaakt.

Auteursrecht

Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de afnemer. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige bij de cursus verstrekte materialen berust bij AV of bij degene die het materiaal heeft verstrekt of geschreven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AV mogen geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Vervanging docent(en)

AV behoudt zich het recht voor, docenten, door haar met de uitvoering van de cursus belast, te vervangen door andere docenten.

Klachtenregeling

Klachten over de aan afnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na de geleverde cursus schriftelijk en gemotiveerd te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die afnemer op grond van de wet en/of overeenkomst ten diensten staan. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

In company cursussen

Afspraken over in company cursussen worden in een separaat contract vastgelegd. Kan afnemer of AV door onvoorziene omstandigheden deze afspraken niet nakomen, dan treden beide zo spoedig mogelijk in overleg over uitstel of afstel. Kosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de partij die niet kan nakomen.